REGULAMIN KONKURSU „TRENING Z ZACHAREM”

Regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”), prowadzonego przez Organizatora za pomocą mailigu i w portalu społecznościowym facebook.com

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest skierowany do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”). Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Organizatorem konkursu (zwany dalej „Organizatorem”) jest TREC NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-127) przy ul. Śmidowicza 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000315748, NIP: 958-160-24-54, BDO: 000022292, kapitał zakładowy w wysokości 50 500 zł

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Czas trwania konkursu

§ 3 Regulamin konkursu i wgląd do jego treści

§ 4 Warunki uczestnictwa w konkursie

§ 5. Zasady Konkursu

§ 6 Wybór zwycięzcy

§ 7. Nagroda i jej wydanie

§ 8. Opłaty i podatki

Organizator zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem nagrody przez Uczestnika Konkursu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.). W tym celu Organizator naliczy właściwą kwotę na rzecz podatku zryczałtowanego w formie dodatkowej sumy pieniężnej, która zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego.

§ 9. Informacja o przyznanej Nagrodzie

§ 10 Prawo do wykorzystania zgłoszeń

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

§ 12. Dane osobowe

§ 13. Prawa i obowiązki Organizatora

§ 14. Postanowienia końcowe